Vertaistukea keskenmenoon blogikirjoitus

SOSIAALISEN TUEN TARVE JA MERKITYS KESKENMENON JÄLKEEN

Keskenmeno on usein pysäyttävä kokemus, minkä vuoksi ympäristön tuella on merkittävä rooli keskenmenon kohdanneiden hyvinvoinnin kannalta. On havaittu, että suuri osa keskenmenon kokeneista naisista kokee voimakkaita negatiivisia tunteita, kuten epäonnistumista, ahdistusta, masennusta ja vihaa. Jopa 5 % naisista kokee trauman jälkeisiä stressioireita. Kaikki erilaiset tunteet ovat hyvin ymmärrettäviä ja sallittuja. Sosiaalinen tuki koostuu erilaisista tahoista, joiden kokonaisuus on ratkasevassa roolissa keskenmenon nostattaneiden tunteiden käsittelyssä.

Välittämisen ympyrä

Alqssim ym. artikkelissa, ”The miscarriage circle of care: towards leveraging online spaces for social support”, on tutkittu keskenmenon kohdanneiden sosiaalisen tuen tarvetta holistisesta, eli kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Tuki on jaettu ammattilaisten tarjoamaan tukeen, perheen ja ystävien tukeen sekä verkossa tarjolla olevaan tukeen. Tutkimuksessa nostettiin muun muassa seuraavat tutkimuskysymykset:

  1. Ketkä ovat keskenmenon saaneiden naisten hoitoverkoston avainhenkilöitä?
  2. Miten naiset käyttävät sosiaalista tukea ja kommunikoivat hoitoverkostonsa kanssa selviytyäkseen keskenmenosta?

Tutkimus toteutettiin 42 henkilön otantaryhmällä, jossa kukin nainen oli kokenut vähintään yhden keskenmenon. Tutkimus sisälsi 16 toiminnallista aktiviteettia, kuten keskusteluja ja luovia tehtäviä ja tulokset kerättiin lomakkeiden avulla. Yksi luova tehtävä oli muun muassa muodostaa persoonaallinen tukiverkostoa kuvaama välittämisen ympyrä, jota käytämme myös Fertimentillä.

Sosiaalisen tuen eri muodot

Kuva 1 Sosiaalisen tuen eri muodot. Välittämisen ympyrässä keskenmenon kokenut henkilö kokoaa itselleen ympyrän, jossa tuki on jaettu terveydehuollon, perheen ja ystävien sekä verkkosivujen tarjoamaan tukeen. Näin sosiaalisen tuen eri muodot konkretisoituvat. Kuva on toteutettu Algssim ym. artikkeliin pohjautuen.

Sosiaalisen tuen saaminen voi jäädä hajanaiseksi

Tutkimustuloksissa nousee esille, että konkreettisimmaksi tueksi koettiin terveydenhuollon tuki, mutta henkisen tuen tarve jäi usein vajaaksi, minkä koettiin jopa pahentavan traumaattista kokemusta. Tutkimuksen mukaan perheen ja ystävien tuki korostui merkittävästi. Erityisen suuren huomion lähipiirissä saivat henkilöt, jotka olivat itse kokeneet keskenmenon ja siten pystyivät tarjoamaan vertaistukea. Toisinaan keskenmenon kokeneet eivät olleet avoimia tunteistaan, sillä pelkäsivät ettei vastapuoli suhtaudu tilanteeseen empaattisesti. Tuloksissa havaittiin myös, että teknologian hyödyntäminen keskenmenon käsittelyssä oli yleistä, mutta online-tukilähteiden käytössä ei havaittu juurikaan yhteneväisyyksiä.

Kaiken kaikkiaan tutkimus puoltaa näkemystä, että keskenmenon aikainen ja jälkeinen monipuolinen tuki edistää hyvinvointia, mutta usein tuki oli hankalasti saatavilla. Valitettavasti sosiaalisen tuen löytäminen koettiin usein hajanaiseksi ja erilaisia tuen muotoja löytyi liian myöhäisessä vaiheessa.

Helpottavia tekijöitä keskenmenoon liittyen

Kuva 2. Helpottavia tekijöitä. Tutkimuksessa nousi esille muutamia asioita, joita keskenmenon kokeneet pitivät erityisen merkittävinä. Tällaisia olivat empaattinen kohtaaminen, arvostus, vertaistuki ja mieleiset aktiviteetit. Mielenkiintoinen huomio oli, että mieleisen aterian kokkaaminen kohotti useiden tutkimukseen osallistuneiden mieltä.

Vertaistuki koettiin merkittävimmäksi tueksi

Mielestäni tutkimus on hyvä muistutus siitä, kuinka vertaistuki on merkittävä tekijä hyvinvoinnin edistäjänä. Tunnereaktiot ovat usein voimakkaista ja on luonnollista, että samassa tilanteessa ollut henkilö osaa usein suhtautua tilanteeseen herkemmin. Myös teknologian hyödyntäminen on mielenkiintoinen idea tilanteen käsittelyssä. Toki on otettava huomioon, että tutkimuksen otanta on suhteellisen kapea, mutta ainakin sen avulla voidaan nostaa tuen eri muodoille suuntaviittoja.

Olemme Fertimentillä huolissamme siitä, ettei kaikkien lähipiirissä välttämättä ole tarvittavaa tukea keskenmenon käsittelyyn. Näin ollen halusimme palvelumme kautta tuoda tarjolle luotettavat ja ymmärtävät mentorit, jotka mielellään tarjoavat tukea. Toivottavasti kenenkään ei tarvitsisi jäädä painavien ajatusten kanssa yksin.

Tutustu tutkimukseen tarkemmin:

Alqassim, MY, Kresnye, KC, Siek, KA et ai. Hoidon keskenmenopiiri: kohti verkkotilojen hyödyntämistä sosiaalisen tuen saamiseksi. BMC Women’s Health 22, 23 (2022). https://doi.org/10.1186/s12905-022-01597-1

Olemme täällä sinua varten!

– Inka

Samankaltaiset artikkelit